اخبار گردشگری, قوانین و مقررات در سفر

آیا آژانس مسافرتی ، امروزه پاسخگوی تمام نیازهای مسافرین در مورد سفر است ؟

در دنیای پیشرفته امروز چطور با یک جستجوی ساده و چند کلیک بهترین برنامه سفر را به خود هدیه دهیم؟ چطور می توان با توجه به موقعیت آب و هوایی بهترین مکان را برای سفر انتخاب کرد؟ آیا می توان صفر تا صد سفر را در کم ترین زمان ممکن با بهترین امکانات برنامه ریزی کرد؟ آیا می توان با هزینه پایین یک سفر دلچسب را تجربه کرد؟
اگر پرسش های مطرح شده بالا و چندین و چند پرسش دیگر از دغدغه های شما در مورد گردشگری و مسافرت است به شما پیشنهاد می دهیم این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

نگاهی کوتاه به پیدایش سفر از دیروز تا امروز

گردشگری ریشه در کندوکاو دارد. اگر نگاهی به تاریخ زندگی بشر در همان اوایل زندگی بیندازیم در می یابیم که انسان ها به دنبال کنجکاوی، طبیعت گردی، شناخت محیط اطراف خود جهت امنیت و برای گذراندن امور زندگی و حتی اوقات فراغت خویش پیوسته در حال سیر و سفر بوده اند.

رفته رفته مسافرت ها شکل پیشرفته تری به خود می گیرد تا جایی که اشراف زاده ها، تجار، درویشان و حتی مردم عادی بنا به مقاصدی که دارند راهی سفر شده و کم کم برنامه سفر را به زندگی خود وارد می سازند.

با رویداد انتقلاب صنعتی و تحولات اساسی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع تغییرات شگرفی در صنعت حمل و نقل ایجاد شد که منجر به مهم ترین تغییرات در صنعت گردشگری گشت. بعد از آن بالطبع تغییرات مشاغل نیز باعث تغییر سطح زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم شد و در نهایت افراد توان بیشتری در مسافرت و تفریح داشتند.

مشکلات سفر قبل از روی کار آمدن آژانس های مسافرتی !!!

قبل از شکل گیری آژانس مسافرتی، مردم دغدغه های فراوانی برای سفر داشتند که گاهی اوقات آن ها را از تصمیم سفر باز می داشت. قسمت عمده این دغدغه و نگرانی ها در مواردی نظیر دشواری سفر با وسیله نقلیه شخصی، یا تهیه بلیت وسایل حمل و نقل عمومی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس و غیره ، عدم شناخت کافی از مقاصد مورد نظر برای مسافرت، صرف اوقات زیاد جهت پیدا کردن محل اقامت از جمله هتل ها و همچنین رستوران های مناسب و غیره خلاصه می شد.کم کم آژانس های مسافرتی کار را آسان کردند، اما این اواخر وجود مرکز خدمات و مشاوره گردشگری به صورت بنیادی و همه جانبه تمرکز خود را روی موضوع گردشگری قرار داده است. این مراکز اهداف و خدمات گسترده تری نسبت به آژانس گردشگری انجام می دهند که می توانید در ادامه با آن ها بیشترآشنا شوید.

پیدایش آژانس مسافرتی

در جهت پاسخ به نیاز های بالا آژانس مسافرتی روی کار آمد. این آژانس های گردشگری که در زمینه ارائه خدمات گردشگری فعالیت می کنند کار را بسیار آسان تر کردند. این مراکز با توجه به حوزه فعالیت خود از سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، هواپیمایی و حج و زیارت مجوز دریافت کرده و خدماتی از قبیل اخذ ویزا، رزرو هتل، برگزاری تور، فروش بلیت انواع وسایل حمل و نقل مانند هواپیما، قطار، کشتی و اتوبوس، انجام بیمه های مسافرتی و … ارائه می دهند.

اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ارائه ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﺮاﮐﺰی با ﻋﻨﻮان آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ است اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ در ﺧﺼﻮص ﻣﮑﺎنﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ آنﻫﺎ، اﻓﺮاد را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺳﻔﺮی ﺑﯽﻧﻘﺺ یاری نماید.

 اﻣﺎ ما در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ مرکزی را معرفی نماییم که هدفی فراتر از ارائه خدمات یک آژانس گردشگری دارند و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و خدمات ارائه شده آن، مدیریت مناسب و سازمان یافته، انواع بیمه مسافرتی و غیره ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

امروزه این مراکز را با عنوان مرکز خدمات و مشاوره گردشگری می شناسیم که استارت آپ هایی با هدف بهبود شرایط سفر و گردشگری و هر آن چیزی که یک مسافر می خواهد به وجود آمده اند.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی مرکز مشاوره و خدمات گردشگری

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ مرکز مشاوره و خدمات گردشگری ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در داﺷﺘﻦ ﺳﻔﺮی ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ، علاقه و سلیقه شما است، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ اﯾﺪه آل را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

قابل اعتماد بودن مرکز مشاوره

اوﻟﯿﻦ و مهم ترین ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺟﺬب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ آژاﻧﺲﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، نمی دانند ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ کدام یک اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ و ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﻫﻤﻮاره در این ﺣﻮزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و از اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺮاد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ در این مراکز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﭼﺮاﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ معنای وﻗﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و دادن اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در اﻧﺘﺨﺎب مرکز گردشگری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ کرده و ابتدا از آن ها مشاوره بگیرید.   

دارا بودن تجربه بالا در ارائه خدمات

داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از مهم ترین ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی مرکز خدمات و مشاوره گردشگری ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺠﺮﺑﻪ اینکه آن ها ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت اﻓﺮاد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ دارﯾﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑا روﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از این مراکز که “از این سو” نیز یکی از آن ها می باشد، ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﯾﺪه آل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.